Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ዕረፍቱ ናይ ገላውዴዎስ ሰማዕት ሰነ 11

ገላውዴዎስ  ማለት ዕንቄ ጳዝዮን ማለት እዩ። ሃገሩ ኣንጾኪያ  እዩ።ኣቡኡ ኣብጥልማዎስ  ይበሃል ።

ገላውዴዎስ ሰማዕት ከም ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ኣዝዩ መልክዔኛ ፡ ከም ይፍታሔን ከም ጌዴዎንን ካኣ ኣዝዩ ብርቱዕን ሓያልን ነበረ። በዚ ኩሉ ካኣ ደቂ ሓገሩ ኣዝዮም ይፈትውዎ ነበሩ።ካብ ምፍታዎም ዝተላዕለ ካኣ ንስእሉ ስኢሎም ኣብ ኣደባባያት ናይታ ሃገር ዘርጊሖም  ነቲ መውዳድርቲ ዘይነበሮን ብርታዔኡን ሓይሉን ኣብ ጸጽባሕ የድንቑ ነበሩ።

ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ  ሃያምኖትኩም ክሓዱ ናብ ጣዖታት ስገዱ እና በለ ኣብ ዝመጸሉ ዝነበረ ግዜን ሰዓትን ገላውዴዎስ ሰማዕት  ምስ ቅዱስ ፊቅጦር  መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብ ይተግህ ነበረ።ሰይጣን ክፍኣት ካብ ምሕሳብ ኣይዓርፍን እዩ።ስለ ዝኾነ ካኣ ሓደ ግዜ ከም ዓቢይን ኣረጊትን ሰብኣይ ኮይኑ መጸ እሞ ከምዚ ካኣ በሎ፡” ወደይ  እዚ ንጉስ ምሕረት ዘይብሉ ጫካን ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ እዚ ምስ ዝሰምዕ ክጸልኣኩም እዩ እሞ ሱቕ ኢልኩም ሕደሩ”  በሎ። እንተኾነ መንነቱ ፈሊጦም “ኦ ኣቡሃ ለሐሰት ረሀቅ እምኔነ ” በልዎ ፡ናብ ንጉስ ከይዱ ካኣ ፊቅጦርን ገላውዴዎስን መንግስትኻ ዘይትጸንዕ መሲልዎም ኣለዉ ክብል ተዛረቦ። በዚ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ተመሊኡን ሰኒቑን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ብስራሕን ኣካይዳን ፊቅጦርን ገላውዴዎስን  ኣዝዩ ተቖጥዔ። ሃይማኖትኩም ሓዲግኩም ንጣዖታተይ ስገዱ እትገብርዎ ዘለኹም ስርዓተ ጸሎትን ምንባብ መጻሕፍትን  ግደፍዎ በሎም ፡እንተ ኾነ  እቶም ብፍጹም እምነት ተበጊሶም ዝነበሩ ፊቅጦርን ገላውዴዎስን ኣይከውንን እዩ ንኣምላኽ ምኽሓድስ ካባና ይርሓቕ ፡ንስኻ ዝመስለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡እንተ ንሕና ግን ሃይማኖትናን ስርዓት ኣቦታትናን ኣይንሓድግን ኢና በልዎ።ነዚ ዝሰምዔ ንጉስ ክቐትሎም ደለየ እንተ ኾነ ግን  ንቤተ ሰቦምን ኣዝማዶምን ፈርሔ እሞ  ንፊቅጦር ናብ እስክንድርያ ንገላውዴዎስ ካኣ ናብ ኣንዲናው ከም ዝለኣኹ ገበረ።

ናይ ኣንዲናው  መስፍን ዝነበረ ኣርያኖስ “እሂ ሓወይ ንጉስ ዝፈተዎ ፈቲኻ ዝጸልኦ ካኣ ጸሊእካ ኣብ ግዝኣትካን ኣብ ሹሞትካን  ብሓጎስን ብተድላን ዘይትነብር” ክብል ተዛረቦ።ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዔ  ገላውዴዎስ ” ኣንሰ ኢመጻእኩ ሓቤከ ከመታስሕተኒ በቃልከ–ናባኻ ዝመጻእኩ ብቓልካ ንኸትስሕተኒ ድየ፧” በሎ። እዚ ኢሉ  ምስ መለሰሉ ኣዝዩ ዝተቖጥዔ  መስፍን ንኸፈራርሖ ኢሉ  ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ብዝነበረ  ኲናት ጌይሩ ኣብ ጎድኑ ሃረሞ እሞ ብሰማዕትነት ዓረፈ።ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ኣብ ከባቢ 304 ዓመተ ምሕረት እዩ።ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ይኹን።ኣሜን።

እወ! ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትና  ብኸምዚ ከቢድ ናይ ሞትን ሂወትን መድረኽ ሓሊፋ እያ ኣብዚ በጺሓ ዘላ።ኣቦታትና ንተድላ ናይ ዓለም፡ንሽመት ኮነ ንሃብቲ ክብሉ  ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ኣየውደቕዋን።ስለ ዝኾነ ካኣ ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን በጺሓ ኣላ።እንተ ኾነ ናይ ሎሚ ወለዶ ከመይ ዝዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግባኣና፧ ሎሚ ከም ቅዱስ ጊዮርግስ  ስጋና ንመጥሓን፡ከም ቅዱስ ጳውሎስ ክሳድና ንመጋዝ፡ከም ቅድስ ጴጥሮስ  ኣብ መስቀል ፡ከም ቅዱስ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ እንቕተለሉ፡ ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱስ ብእኩብ ኣብ  ቤት ማእሰርቲ ንኣትወሉ ግዜ ኣይኮነን።ዘሎናዮ መድረኽ ብስጋ ኮነ ብነፍሲ  ከምቲ ናይ ዘመነ ሰማእታትን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዝነበረ ግዜ ኣይኮነን።

እንተ ኾነ ናይ ሎሚ መስዋእቲ ናይ ሎሚ ቤት ማሰርቲ ኮይኑ ዘሎ ካብቶም መልሓሶም እና ጠዋወዩ ፡ንሃብቲ ዓለምን ንዓለም መሳርሕቲ ዝኾነ ሰባት ፡ሓለይትን ተጣበቕትን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝመስሉ እንተኾነ ንስርዓታ ፡እምነታን ትውፊታን ክልውጡ ፡ዘየልዕልዎን ዘይፍንቕልዎን እምኒ ዘይብሎም ሰባት ፡ከምይ ኢልና ጸኒዕና፡ነቦታትና መሲልና ንርከብ እዩ እቲ ሕቶ።

ምናልባት  ኩላትና ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘሎና ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ኻኣ  ክርስቶስ  ዝመሰረታን ርእሰ መኣዝናን  ዝኾነት ቅድስት፡ጥንታዊት፡ኣጽናፋዊት፡ሃዋርያዊት፡ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ኣይትናወጽን እያ።ትናወጽን  ትጠፍእን ኔይራ እንተትኸውን ኣብዘመነ ሰማእታት፡ኣብ ግዜ ስደት ቤተ ክርስቲያን ምጠፍኤት ህልውናኣ እውን መቃ`ረጸ እንተ ኾነ ግን ኣይተኻእለን።እቶም ብጽንዓት ዝሓለፉ ታሪኾም ምዝጉብ እዩ፡፥እቶም መከራ በርቲዕዎም ናብ ዓላውያን ዝሓበሩን ናይ ሰይጣን መሳርሒ ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ዘሳደዱን ግና ኣብ መዝገባ ቦታ የብሎምን ።ስለዚ ንዓና ክሕሸና ክንብል ኣብ መሰረታ ንሃሉ ፡ነቦታትና ንምሰል፡ኣብ ኣሰሮም ንሃሉ።ሓዲሽ መገድን ኣሰርን ካብ ምኽታል ኣዚና ንቆጠብ።ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብቲ ስሩት መሰረት የቑመና።ክርስቲያን እየ ኔይረ ካኣ ኣየብለና።ኣሜን።

ጸሎትን ረዲኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምሳና ይኹን።ኣሜን።

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን፤

 

 

Share this:
TwitterFacebook9

Related
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን
June 19, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

JUNE 2013
M T W T F S S
« May   Jul »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s