ኣቡነ ኣቢብ

Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

ገድሊ ኣቡነ  ኣቢብ

ገድሊ ኣቡነ ኣቢብ ምስ ዲያብሎስ ካብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት

እዞም ቅዱስ ኣቦ ብብሕትውና ካብ ኣቡነ እንጦንስ 3ይ ዝኾኑ፡ ቅዱሳት ቦታታት ክበጽሑ ንኢዮርሳሌም ኣብ ዝኸዱሉ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰይጣን ኪድ ንገሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት፡ ሰይጣን ድማ ሓንቲ ከይሓብአ ከመይ ገይሩ ንደቂ ሰባት ከም ዘስሕቶም ሓደ ብሓደ ንኣቡነ ኣቢብ ገለጸሉ። ሰይጣን ንኣባ ቡላ ወይ ድማ ኣቡነ ኣቢብ ድላይካ ሕተተኒ ፈትየ ዘይኮንኩስ እግዚኣብሔር ኩሉ እቲ ግብርኻ ንዓለም ከመይ ጌርካ ከም ተስሕታ ንፍቑረይ ኣቢብ ንገሮ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ከይሓባእኩ ክነግረካ እነኹ ተኣሲረ መጻአ ኣለኹ። ዝደለኻ ሕተተኒ። ኣብነ ኣቢብ ድማ ከምዚ ኪብሉ ሕቶኦም ጀሚሩ።

ሕቶ፡ ንሰብ ብዘይፍቃድ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርኩም ኢኩም  ተስሕትዎም ዘለኹም።

መልሲ፡ ንሕና ብፍቃድ እግዚኣብሔር እንተተምላሊሱ ከነስሕቶ ይትረፍ’ሲ ጥቅኡ ምቕራብ’ውን ንፈርህ ኢና።

ንሕና ነስሕቶ ግና ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ክእለ ከሎ ኢና። ኣብዚ ግዜ ግና ምቹእ ናይ

መእተዊ ዕድል ንረክብ እሞ ከም ቃሕ ዝበለና እናገበርና ንሕልንኡ ንቆጻጸሮ። ንኣብነት ህጻን

እንተኾይኑ ኣዲኡ ስም እግዚኣብሔር ዘይትጽውዕ እንተኾይና ኣብኡ ሓዲርና ሕማቅ ጠባይ ከም

ዝህልዎ ጌርና ነዕብዮ። ንኣብነት ቀብጠርጠር፡ስዲ፡ ተጻራፊ ንገብሮ።

ሕቶ፡ከመይ ኢልኩም ንመንእሰያት ተስሕቱዎም፤

መልሲ፡ብፍትወት ዓለም፡ ትዕቢት፡ ትምክሕቲ፡ ብፍቕሪ፡ መልክዕን መስተን፡ ስጋዊ ፍቕሪ፡ ፍቕሪ ደቂ

ኣንስትዮ፡ ንኣዋልድ ድማ ፍቕሪ ደቂ ተባዕቲዮ ከም ዝሓድረን ፍቕሪ ክዳን ፍቕሪ ድቃስ በረኸት

ናይ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከይካፈሉ ናብ ቤተክርስትያን ምኻድ ነጽልኦም። ልቢ መንእሰይ ቁጥዓ

ከም ዝቃጸል ንገብር። ፍቕሪ ገንዘብ ነሕድረሎም። ብሓሶት ከምዝምሕሉ ንገብሮም፡ ብሓሶት

ከምዝምስክሩ ንገብሮም፡ ኣብ ልቦም ቅንኢ ነእትወሎም። ከምዚ ጌሮም ስለዝነብሩ ድማ እቶም

መላእኽቲ ካብኣቶም ይርሕቁ።

ሕቶ፡ ንስኻ መዓስ እትእመን ኮይንካ ንሓሶት ኣቦኣ’ዶ ኣይኮንካን። ከመይ ጌረ ክኣምነካ ይኽእል፤

መልሲ፡ፈተየ ዘይኮነኩስ እንሆ ኣብ ልዕለይ ጠጠዉ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ሰይፉ መሊሑ ገለ

ነገር ከይሕሱ ይሕልወኒ ኣሎ። የግዳስ ኩሉ ዘድልየካ ገለ ከይየጉደልካ ሕተተኒ እምበር ፍቃደይ

ነይሩ እንተዝኸውን ቅድሚ ኹሉ ነዓኻ መስሓትኩኻ ደኣ እምበር ገለ’ኳ ካብዚ ምስጢር ሓሶት

ኣይመካፈልኩኻን።ምኽንያቱ ነዚ ሜላ መስሓቲና ተረዲኦም ብዙሓት ሰባት ካብ ምፍጻም

ሃዲሞም ፈጸምቲ ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾኑ ስለዝፈልጥ እዩ።

ሕቶ፡ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ደኣ ንኣምላኽና ክትፍታትነዎ ክንደይ ደፈርኩም፤

መልሲ፡ኣምላኽ ምዃኑ ኣይፈለጥናን። ሓደ ካብ ነብያት መሲሉና።

ሕቶ፡ንሰማያት ደይብኩም ናይ መላእኽቲ ምስጋና ተስምዑ’ዶ፤

መልሲ፡ካብ መዓርግና ምስ ወደቅና ፈጺምና ናብ ሰማይ ኣይንምለስን ኢና። ክሳብ ኣየር ግና ንበጽሕ

ኢና። ሓለቃና ሳጥናኤል እንተ ዘይኮይኑ ንሳ’ውን ሓንቲ ግዜ ንጻድቅ እዮብ ክፍትኖ ከሎ እዩ።

ሕቶ፡ንደቂ ኣዳም ምስ ኣስሓትኩም እንታይ ረብሓ ኣለኩም፤

መልሲ፡ሓቢሮም ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ባሕሪ ጸልማት ባሕሪ ሓውን ይሓዝኑን ይነዱን ንዘልኣለም ድማ

ኣብኡ ይኸውን ስፍርኦም።

ሕቶ፡ኣብ ኣረጋውያን ‘ከ እቲ ትፍትንዎ ፈተነታት ከመይ ዝበለ እዩ፤

መልሲ፡ካብ ኣጓብዝ መንእሰያት ብዝበለጸ ኣብ ሽማግለታት ወይ ኣቦታት ሰብ-ሓዳር ብትህኪት

ብሸለልትነት ኣብ ልቦም እናኣስሓትና እናኣሕሰብና ጸሎት ከይገብሩ ትህኪት ጾም ከይጾሙ

ኣንጊሆም ከም ዝበልዑ ቁርባን ወይ ስጉኡን ደሙን ንኸይቅበሉ የብቅዓና ነብሎም። ብጠቅላላ

ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ከም ዘቋርጹ ንገብሮም። ተራገምቲ ንክኾኑ ኣነ’ኳ ወዲ እገለ እየ እናበሉ

ብትምክሕቲ ትዕቢትን ከምዝሕዞም ንገብር። ናይ ሰብ በደል ወይ ጌጋ ነርእዮም። ንሳቶም ግን

በደል ከምዘይብሎም ሓቐኛታት ኢና ከምዝብሉ ንገብሮም።

ሕቶ፡ብኽንደይ ዓይነት ተመሲልኩም ንደቂ ኣዳም ተስሕትዎም፤

መልሲ፡ ንሕና ብዘይንመስሎ ነገር የለን። ዕላማና ካብቲ ብርህቲ ሃገር መንግስተ ሰማያት ንሕና ንፈልጣ

ሓንሳእ ንሓዋሩን ዝሰኣናያ ንወዲ ኣዳም ምስ ተዋህበት ንሱ ንኸይኣትዋ ድልየትናን ሃረርታናን

ስለዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዕ እንዳ ኣደናገርና ስራሕና ንቅጽል። ምኽንያቱ ባህርያት ወዲ ሰብ

በብዓይነቱ ስለዝኾነ ንሕና መልክዕና እናለዋወጥና ንማርኾ።ንኣብነት መላእኽቲ ተመሲልና፡

ጻድቃን ተመሲልና፡ ባሕታውያን ተመሲልና፡ ቅኑዓት ሰባት ተመሲልና፡ ብደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ

ዝመልክዐን መሳርሒና ጌርና፡ ፈታዊ ተመሲልና፡ ብለባማት ኣረጋውያን ተመሲልና፡ ብነገስታት፡

ብወተሃደራት መሲልና ነስሕቶም። ከምኡ’ውን ኩሎም ኣራዊት ብኣንበሳ፡ ብነብሪ፡ ብዝብኢ፡

ብህበይ፡ ብውኻርያ፡ ብተመን፡ ብዕንቅርዕቢት፡ ብከልቢ፡ ብኣዕዋፍ ወዘተ……. ተመሲልና ንዓለም

ነስሕታ።

ሕቶ፡ስለምንታይ በዚ ኹሉ ተመሲልኩም ንፍጡር ወዲ ኣዳም ተስሕቱ።

መልሲ፡ሰባት ምእንቲ ከይፈልጡና። ምኽንያቱ ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር እናኣመስገኑ እንተደኣ

ተቀሚጦም ምስ ሞቱ ናይ ዘልኣለም መንግስተ ሰማያት ስለዝወርሱ።ብዘይ ምቁራጽ ለይቲ ምስ

መዓልቲ ብዝተፈላለየ ተምሳላት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ከነስሕቶም ንነብር።

ሕቶ፡ንወዲ ሰብ ከመዚ ተመሲልኩም ከምተስሕቱ ዝፈልጥ ፍጡር ኣሎ’ዶ፤

መልሲ፡ዝፈልጡና ኣለው ዘይፈልጡና’ውን ኣለው። እቶም ዝፈልጡና ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎም፡

ብቅንዕና ዝመላለሱ ናብ ኣበ ነብሶም ካህን ከይዶም ኩሉ ሓጥያቶምን በደሎምን ነጊሮም ብንጽህና

ናብ ቤተክርስትያን ቆሪቦም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ዝቅበሉ

ይፈልጡና እዮም። ከሎ ጌና ናብኣቶም ከይቀረብና ብጨናና ይፈልጡና እዮም።ምኽንያቱ ንሕና

ረሳሓት ኢና። ኣብ ሓጥያት ዝረሰሐት ሰብነት ድማ ንሓድር። እቶም ዘይፈልጡና ግን ነዚ ክንገልጾ

ዝጸናሕና ዘይማልኡ ካብ ፍቃድ እግዚኣብሔር ወጺኦም ብፍልጠቶምን ሃብቶምን ክነብሩ ዝደልዩ

ብስስዕቲ ዓለም ተዋሒጦም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ብሓሳብ ዓለም ተዋጢሮም ዝነብሩ

ሰባት መን ሙዃና ፈጾሞም ከለሉዩና ኣይከኣሎምን እዩ።

ሕቶ፡ንመነኮሳትን ፈለስትን ከመይ ጌርኩም ትፍትንዎም፤

መልሲ፡ካብቲ ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣዳም እቲ ዝበርተዐን ዝኸበደን ውግእን ባእስን ምስ ባሕታውያን

መነኮሳት እዩ። ኤፌ 6፡10-20። ምኽንያቱ እታ ናትና ዝነበረት ክብሪ ስለዘሕደጉና ነዚኣቶም

ከነውድቆም ከሎና መጀመርያ ብንብዓት ክጽልዩ ንገብር። እሞ ጽንሕ ኢልና ድሕሪ

ቁሩብ ግዜ ትህኪት ኣምጺእና ነቲ ውዑይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዝሕል ንገብሮ። ናይ ዓለም ሓሳብ

ንዘርኣሎም። ካብ ኣብ ገዳም ምቅማጥ ኣብ ከተማታት ንኽነብሩ ነፍትዎም።ከም እኒ ኣብርሃም

ብቃል ኪዳን ዝጸደቁ ነዘኻኽሮም። ከምኡ’ውን ኣብ ልቦም ጽልኢ፡ ቂም፡ፍቕሪ ሽመት፡ ፍቕሪ

ገንዘብን ወርቕን ሕሜትን ንኽፍጽሙ ነተጋግሆም። ኣብ ልዕሊ መምህራን ወይ ሓለፍቶም

ብዝተፈላለየ ተንኮል ከም ዝለዓሉ ማለት ብኽስን ነገርን ምስ ደቂ ማሕበሮም ተጻሊኦም ፈቆዶ

ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝዘሩ ንገብሮም። ኣብ ውሽጢ ሕልንኦም ፍቕሪ ደቂኣንስትዮ

ንተክል። ፍቕሪ ውላድ፡ ብፍቕሪ ቤተሰቦም ከም ዝቃጸሉ ናብታ ዝሓደጉዋ ዓለም ከም ዝምለሱ

ንገብሮም። ፍቕሪ ጥዑማት መብልዕን መስተን ክዳውንትን ስልማት ነሕድረሎም።ነቶም ብመርዓ

ዝጸደቁ ንብያት ሃዋርያት ሰማእታት ነዘኻኽሮም። ብድመጺ ኣራዊት ብግርማ ለይቲ ብቁሪ ጸሓይ

ከመይ ኢሎም ዕድሚኦም ምሉእ ከምዝሕልፍዎ ነሕስቦም። ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝጨነቁ ንገብር።

ብሕልምን ብምትሃትን ነፈራርሆም። ኣብ ቅድሚኦም ኣራዊት መሮር ተራኽቦ ክገበሩ ከለዉ

ነርእዮም። ብፍትወት ክሳብ ዝወድቁ ንገብሮም። ከይንስሑ ከኣ ጽንዓትን ትዕቢትን ትምክሕትን

ሕማቕ ፍርሃትን ኣሕዲርና ዓይነ ልቦንኦም ነዕውሮም። ጸሎት እንተጸለዩ ነቲ ጸሎት ብታህዋኽ

ብዘይምስትምቃር ከይተረድኦም ከም ዝጽልዩ ኣብ መንጎ ጸሎት እቱው ውጽእ ከም ዝብሉ

እንተጸለዩ ብዘይፍርሃት ኣብ ቤተ ክርስትያን ደው ምባል ገዲፎም ኮፍ ከም ዝብሉ ኣብ ግዜ ጸሎት

የእጋሮም ከም ዝሓልኩ ንገብሮም። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ንየማን ንጸጋም ነመላልሶም። ኣብ

ልቦም ኣቲና ውጻእ ውጻእ ነብሎም። ከምዚ ስለዝገበሩ ከኣ መላእኽቲ ይጸልእዎምን

ይፍንፍንዎምን። ሽዑ ንሕና ኣብ ቁጽጽርና ነኸነእትዎም ጥጡሕ ባይታ ንረክብ። ከምኡ’ውን

ካህናትን ድያቆናትን ብድፍረትን ብትዕቢትን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም ምስ ቂምን በቀልን ጽልእን

ባእስን ክርክርነ ህልኽን ኣብ ልቦም ኣሕዲሮም ከምዝኣትዉ ንገብር።ከምኡ’ውን እቲ ድያቆን ይኹን

ካህን ነቲ ንባብ ወይ’ውን ነቲ ዜማ እንተ ጸይቁዎ ከም ዝላግጹን ከምዝንዕቅዎም ንገብር። ክጽልዩ

ከለዉ ንምዕራብ ናባይ ገጾም ከም ዝጽልዩ ይገብር። መስተ ኣብዚሖም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕማቕ

ኣርኣያ ከም ዝኾኑ ንገብሮም። እቶም ንዕኦም ዝረኣዩ ድማ ንሃይማኖቶምን ነቶም መራሕቶምን ከም

ዝንዕቁ ንገብሮም። መጻሕፍትን ጸሓፍቶምን ከም ዝጸረፍዎም፡ ኣነ ኸኣ በቲ ዝኣምንዎ መጽሓፍ

ክጸርፍዎም ምስ ዝስምዕ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ኣቡነ ኣቢብ ነዚ ምስ ሰምዑ መሪር ብኽያት በኸዩ።

ስለዚኸኣ ስለምንታይ ትበክን ትሓዝንን ኣሎኻ፤ እዞም ኩሎም ድያቆናትን ካህናትን መኖኮሳትን

ጳጳሳትን ከማኻ ኣይኮኑን እምበኣርከስ ክትሓዝንን ክትበክን እንተደሊኻ ምእንቲ እቶም ዳሕራይ ዘመን

ዝወልዱ ደቂ ኣዳም ብኸ፡ ሰለ ነገስታት ብኸ፡ ምእንቲ ጳጳሳት ብኸ፡ ምእንቲ መነኮሳት ብኸ፡ ምእንቲ

ካህናት ብኸ፡ምእንቲ ድያቆናት ብኸ፡ ምእንቲ ኣቦታትን ኣዴታት ብኸ፡ ምእንቲ መንእሰያትን

ኣዋልድን ብዘይሕጊ ድንግልንኦም ንዝሙት ዝሸጡ ብኸ፡ ነዚኣቶም ኣብ ዝመጽእ ዘመናት ኣብ ትሕቲ

መርገጽ እግረይ ናብ ሓጥያት ከስግዶም እየ። ፍቃደይ ክፍጽሙ ብዝመራሕኩዎም ክኸዱ ረሃጾም

ነዓይ ከም ዝገብሩ ብኽያቶምን ኣውያቶምን ስለርእሶም ዘይኮነ ስለ እቶም ብሞት ዝሓለፉ ኣሕዋቶምን

ኣዝማዶምን ጥቅሚ ዘይብሉ ብንብዓትን ሓዘንን ልቦም ከምዝሓርር ክገብር እየ። ኩሉ ኣምላኽ

ዝገበረሎም ካብ ዓይኖም ሰዊረ ብልመዲ ከምዝነብሩ ኮይኑ ከርእዮም እየ።የዕሩኽተይን ፈተውተይን

ክገብሮም እየ።ስለዚኣቶም ተማህለል። ኢሉ እቲ ፈታኒ ዘረብኡ ምስ ወድአ ኣቡነ ኣቢብ ብኽያቶምን

ንብዓቶምን ካብ ቀዳማዩ ዳሕራዩ ገደደ።

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

ምንጪ -መጽሔት ነቅዓ ሕይወት(ት/ሰ/መድሃኔኣለም ኤላት) ቁጽሪ 1ጥሪ 2013

Share this:
TwitterFacebook11

Related
፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
March 11, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

MARCH 2013
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s