Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ሆሳዕና በኣርያም
በስመኣብወወልድወመንፈስቅዱስ ኣሃዱኣምላክኣሜን።

ሆሳዕና በኣርያም

    ቅዱስእግዚኣብሔርኣምላኽናናብዛ  ቅድስትዕለትስለዘብጽሓና፡ዘመንህይወትናብምልኡስለዝሓለወናክብሪንምስጋናን  ንዕኡይኹን።ሎሚእውንከምቲልሙድ፡እግዚኣብሔርከምዝረድኣናመጠንብዛዕባእዛሻሙነይቲሰንበትናይዓቢይጾምቀጺልናክንርኢኢና።እዛቅድስትዕለትእዚኣ’ውንከምተንዝሓለፋሰናብቲብናይቤተክርስቲያንሊቅቅዱስያሬድዝተሰምየትክትከውንከላበዚዕለትእዚብዛዕባምእታውጎይታናንኣምላኽናንመድሓኒናንኢየሱስክርስቶስ  ካብቤተፋጌናብኢዮሩሳሌምዝንገረሉመዓልቲእዩ።

ጎይታናንኣምላኽናንመድሓኒናንኢየሱስክርስቶስ  ናብኢዮሩሳሌምክኣቱኣብዝተበገሰሉግዜኣብደብረዘይቲእትርከብቤተፋጌእትብሃልዓዲበጽሐ።ቤተፋጌድኻታትዝነብሩላናይድኻታትዓዲእያነይራ።ኣምላኽናኢየሱስ  ክስርቶስናብቤተፋጌምብጽሑእምበኣርብገዛእፋቓዱቤዛኮይኑነቶምካብኣዳምጀሚሮምካብኣምላኾምተፈልዮም፡ንጽድቂጠምዮምዝነበሩደቂኣዳም፡ንሱብድኽነቱሃብታማትክገብሮምምዃኑንኸበርህእዩ።ኣብዚቦታእዚምስበጽሐእምበኣርካብደቂመዛሙርቱክልተለኣኸእሞከምዚእናበለኣዘዞም፡ “ኣብቅድሜኹምናብዘላዓዲኪዱ  ኣብኡእስርቲኣድጊምስዒሉኣክትረኽቡኢኹምፈቲሕኩምከኣኣምጽኡለይ፡ዝኾነሰብሓደነገርእንተበለኩም፡ጎይታይደልዮምኣሎበሉብኡብኡድማክሰዶምእዩ” በሎም።ቅዱሳንሃዋርያትትእዛዝኣምላኾምሰሚዖምከዱእሞነታተኣሲራዝጸንሐትኣድጊምስዒሉኣኣምጽእሉ።እታዓባይኣድጊናይኣዳምምሳሌክትከውንከላእታዒሉከኣናይዘርኡምሳሌእያ።  ፈቲሕኩምኣምጽእለይ ምባሉ፡ድማእንሆኣዳምንደቁንካብማእሰርቲሓጥያት፡ካብግዝኣትዲያብሎስነጻዝወጽሉንዝፍትሕሉንሰዓትንግዜከምዝኣኸለ፡ነታኣድጊፈቲሖምከምዘምጽእዋሎሚእውንክርስቶስንዝሃቦምስልጣንመሰረትካብሓጢኣትናዝፈትሑናካህናትኣቦታትከምዝሃበናዝገልጽምስጢራዊቃልኽከውንከሎ ፡ጎይታ(ጎይትኦም) ይደልዮምኣሎ ዝቦሎከኣፈጣሪስለዝኾነ፡ንኣድጊዝፈጠረኣምላኽ  እንታይንናበይንደሊኻየንክብልዝኽእልከምዘየለንምግላጽዝተዛረቦእዩ።

ድሕሪእዚክርስቶስኣምላኽናኣድጊተወጢሑናብኢዮሩሳሌምተበገሰ።ነታኣድግንነታዒሉኣንኣምጽእሉክዳውንቶምድማኣብዝባነንጎዝጎዝሉ፡ኢየሱስከኣተወጥሐን። እቶምህዝቢድማብምልኦምክዳውንቶምኣንጸፉ፡ካልኦትእውንካብኣእዋምጨንፈር  እናሰልዑኣብቲመገዲይንስንሱነበሩ።እቶም  ቀቅድሚኡዝኸዱደድሕሪኡዝስዕቡ  ህዝቢከኣ  ሆሳዕና  ንወዲዳዊትእቲብስምእግዚኣብሔርዝመጽእብሩኽእዩ፡ሆሳእናኣብኣርያምእናበሉይጭርሑነበሩ(ማቴ21፡1-9)።ኣምላኽናኢየሱስክርስቶስኣድጊምውጥሑንናብኢዮስሩሳሌም ” ሆሣዕና  ንወዲዳዊት” እናተባህለሉ  ምእታዉንብዘይምኽንያትኣይነበረን።እንተኾነኣብኣፍነብያት  ሓዲሩ  ዝተዛረቦናይትንቢትቃልንምስጢራዊትርጉሙን  ንምፍጻምእዩ።እዚከኣ  ኣቐዲሙነቢይዘካርያስዝተነበዮትንቢትከምዚይብል“በልዋለጽዮን  ነዋንጉሰኪይመጽእሓቤኪጻድቅወየዋህእንዘ  ይጽዔንዲበዕድግት  ወዲበዕዋላ ንጓልጽዮን፥እንሆንጉስኪለዋህኣብኣድግን  ኣብገልገልኣድግንተወጢሑ  ናባኺይመጽእኣሎ “(ዘካ9፡9) እዚቃልእዚንምፍጻም  ክርስቶስኣምላኽናኣብኣድጊተወጢሑናብኢዮሩሳሌምኣተወ።

ኣብዚትንቢትእዚጓልጽዮን  ማለቱንሕዝቢኢየሩሳሌምእዩ።ከምኡ ‘ውን  ንጓልሕጊማለቱእዩ”(ኢሳ2፡3)።ምኽንያቱ  ኣደንውላዳቀጺዓከምእተዕቢ፡ሕጊድማንሰብትቐጽዕንትመርሕንእያ።

ጻድቕንለዋህን  ንጉስኪማለቱድማ  ከምቲነቢይዘካርያስ  ” ኣነከኣሰረገላካብኤፍሬም  ፈረስድማካብኢዮሩሳሌምከጥፍእእየ፡ቀስቲውግእ  ከጥፍእእዩ፡ንሱንኣህዛብሰላምክነግሮምእዩ ” ኢሉዝተነበዮ (ዘካ9፡9-11)፡ጎይታናኢየሱስክርስቶስ  ካብቶምኣብኢየሩሳሌም  ነጊሶምዝነበሩምድራውያንነገስታት  ፍሉይዝኾነትሑትንሰላማውን  ንጉስምዃኑዝገልጽእዩ።ነቢይኢሳይያስእውንኣብትንቢቱ  መስፍንሰላምክብል  ገሊጽዎኣሎ(ኢሳ9፡6)።ጎይታናመድሓኒናንኢየሱስክርስቶስበዚ  ዕለትእዚ  ከምቲኣቐዲምናዝገለጽናዮካብደብረዘይቲተበጊሱእዩ  ኢዮሩሳሌም(ቤተመቕደስ) በጺሑ።ካብደብረዘይቲናብቤተመቕደስ  ዘሎርሕቀት  16 ምዕራፋትእዩ (ዮሃ11፡18)።እቲዓሰርተኣርባዕተምዕራፋትብእግሪክጓዓዝከሎእቲክልተምዕራፋትከኣኣብኣድጊተወጢሑ  ንቤተመቕደስሰለስተግዜ  ዞራ።ሰለስተግዜምዛሩናይሰለስትነት፡ናይዓሰርተምዕራፍጉዕዞናይዓሰርተትእዛዛት፡እቲናይኣርባዕተምዕራፍጉዕዞ  ናይኣርባዕተኪዳናትማለትኪዳንኖህ፡ክህነትመልከጼዴቅ፡ግዝረትኣብርሃም፡ጥምቀትዮሓንስእዮም።

ጎይታናኢየሱስክርስቶስኣብኣድጊ  ተወጢሑናብኢየሩሳሌምዝኣተወ፡ኣብማእከልሕዝቢከኣዝተራእየ፡እቲነብያትኣቐዲሞምዘርእይዎዝነበሩ  ምሳሌምእንቲክፍጸምእዩ።ነብያትዘመነመከራእንተድኣኮይኑጸሊምተኸዲኖም፡ኣብፈረስተወጢሖም፡ዘመነሰላምእንተኾይኑከኣጻዕዳተኸዲኖምኣብኣድጊተወጢሖም  ኣብ  ማእከልህዝቢክዘሩይረእዩነበሩ።በዚምኽንያትከኣዘመነሰላምክኾነልኩምእዩንኽብልኣብኣድጊተወጢሑ  ኣብማእከልህዝቢተራእየ።ከምኡእውንኣብኣድጊዝተወጥሐ፡ሰብበሪሩካብሰብከምዘየምልጥ፡ጎይታድማኣብኣድጊምቕማጡብእምነት፡ብጸሎትእንተደሊኹምኒ  ክትረኽቡኒኢኹምማለቱእዩ (ኢሳ55፡6) በቲሓደወገን’ውን

እታዓባይኣድጊናይኦሪትምሳሌእያ።እታገልገል (ዒሉ) ከኣናይወንጌልምሳሌእያ።ዓባይኣድጊጽዕነትዝለመደትእያ፡ኦሪትከኣዝተለምደትሕጊእያ።ገልገልኣድጊጽዕነትዝለመደትኣይኮነትን፡ወንጌልከኣዘይተለምደትሕጊእያ።

እታዓባይኣድጊናይእስራኤልምስሌክትከውንከላእታገልገል(ዒሉ) ከኣናይኣህዛብምሳሌ።ህዝቢኣድጊጽዕነትዝለመደትእያ፡ከምኡከኣእስራኤላውያንምሕላውሕጊዝለመዱእዮም።ብኣንጻሩገልገልጽዕነትዝለመደትኣይኮነትንእህዛብከኣምሕላውሕጊዘይለመዱእዮም።

በዚተገሊጹዘሎምሳሌንትንቢቱንእዩእምበኣርክርስቶስኣምላኽናኣድጊተወጢሑናብኢዮሩሳሌም  ናብቤተመቕደስ  ዝኣተወ።በዚዕለትእዚካብዝተፈጸሙነገራትእንተርኢና፡ኣቐዲሞምሃዋርያትነተንካብዝተኣሰርኦፈቲሖምዘምጽእወንኣድግንገልገልን ክዳውንቶምኣጎዝጎዝለን  ይብለና።ከምኡእውንእቶምህዝቢብቕድሚኡንብድሕሪኡንኮይኖምካብገረብጨንፈርእናሰልዑነቲመገዲመልእዎ።ኣቐዲምናከምዝረኣናዮ፡ኣድግንገልገልንናይኦሪትንወንጌልንምሳሌእየን።ኣምላኽናኢየሱስክርስቶስ  ንኽልቴንኣምጽኡለይምባሉኦሪትንወንጌልንኣጣሚርኩምሓዙንምባልእዩ።ክዳውንቶምምጉዝጓዞምከኣኦሪትንሓዲሽእንተሓለኻዮዝኹርኩሕኣይኮነን፡ከምኡከኣመግለጺፍቕሮምንኣኽብሮቶምን  እዩ።እግዚኣብሔርዓይነልቦንኦም  ከፊቱንኣምላኽዝጾረት፡ዝተሰከመትኣድጊክብሪይግባኣእዩ።ሓመድእውንክትረግጽ  የብላንብምባልብቕድሚትንብድሕሪትንእናኸዱክዳውንቶምኣንጸፉ፡ካብኣግራብጨንፈረእናቆሮጹድማነቲመሬትነስነስሉ።(እዚዝገበሩኣቐዲሞምእውን  ኢዩ(የሁ) ክነግስከሎከምዚ  ገይሮምሉነበሩ (ታሪኹኣብ 2ነገ9፡1-13 ተመልከት) )”። ሆሣዕናንወዲዳዊት፡እቲብስምእግዚኣብሔርዝመጽእብሩኽዩእዩ ! ሆሣዕናኣብኣርያምእናበሉይጭርሑነበሩ።”ሆሣዕና” ዝብልቃል ኣድሕነናኮታ(ሕጂ ኮታ ኣድሕን)ዝብልትርጉምዝሓዘእዩ።እዚስለዝኾነከኣእቶምምስኡዘነበሩህዝቢ “ሆሣዕና” ንወዲዳዊትእዚማለትንወዲዳዊትመድሓኒ(ኣድሕን) ምባልይግብኦእዩኢሉምብእዓውታዝጨደሩ።ቀጺሎም  እውንልቢኣምላክቅዱስዳዊትዝተዛረቦቃልመታንክፍጸም “ብስምእግዚኣብሔርዝመጽእብሩኽእዩ ሆሣዕናኣብኣርያምእናበሉዘመርሉ።እዚ  እውን “ብስምእግዚኣብሔርዝመጽእብሩኽ  እዩማለት  መርገመስጋንመርገመነፍስዘርሕቕ፡በረከተስጋንበረከተነፍስንዝዕድል፡ኣብኣርያምዘሎመድሓኒእዩ  እናበሉዝዘመርዎንዘመስገንሉንዕለትእዩነይሩ።አብ ከተማ ኢዮሩሳሌም በዓል ፋሲካ ንምኽባር አቐዲሞም ካብ ዝተአከቡ መብዛሕትኣም አይሁድ ንጐይታ ንኽቕበሉ ቆጽሊ ስየ ሒዞም ወጹ።ንዕኡ ንምቕባል ጥራሕዘይኮነስ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንሥኦ አልአዛር ንምርአይ እውን ነይሩ።ሳቶም’ውን ብወገኖም ከምቲ ጐይታ አቐዲሙ ዝበሎ”ሆሣዕና እቲ ብስምእግዚአብሔር ዝመጽእ ናይ እስራኤል ንጉስ ብሩኽ እዩ “እናበሉ ሕጻናት ‘ውን ከይተረፉ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከም ዘመስገንዎ አብወንጌልተጻሒፉ ንረኽቦ(ዮሐ12፡12-15) ከተማ  ኢዮሩሳሌም  ክሳብ ትናወጽ እናተዘመረሉን  እናተመስገነን ትኽ ኢሉ ውሽጢ ከተማ ናብ ዘላ ቤተ መቕደስ አተወ።አብአ እውን ነቶም ዝሸጡን ዝልውጡን ዝነበሩ አውጽኦም። ነቲ ናይ መሽረፍቲ ገንዘብሰደቓ’ውንደንከሎ።ብሓፈሻ ነቲ ቤት መቕደስ ከምዚኣቶም ካብ ዝኣመሰሉ ዘየድልዩ ነገራት ድሕሪ ምጽራዩ  ““ቤተይቤት ጸሎት ክበሃልእዩዝብልጽሑፍኣሎ” ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጉሓላሉት ገብርኩሞ” ብምባል በዓቲ ሰረቕትን ጉሓላሉትን ክትከውን ከም ዘይብላኣጠንቀቖም።እዚዝበለከኣኣብቲቤትመቕደስዝተኸትረንዝተሰርቐንንብረትይሽየጥስለዝነበረእዩቤትበዓቲ ሰረቕትን ጉሓላሉትን  ገበርኩሞእናበለዝተዛረቦም፡ኣብመጨረሽታከኣዝሰጎጎም።ናብቲቤትመቕደስድማዕዉራትንሓንካሳትንመጹእሞንሱከኣኣሕወዮም።ነዚተኣምራትእዚንዝረኣዩሊቃነካህናትንመማህራንሕግንኣዝዮም ጓሃዩ።

ነዚ ኩሉ ርእዮም ዝጓሃዩ ጸሓፍቲ ሕግን ፈሪሳውያንን  እምበኣር ሕጻናትን ደቀመዛምርቱን ምእንቲ ከይዝምርሉን ከየመስግንዎን ብቑጥዐ (ብነድሪ) ተዛረቡ።ንሱ ግናኣቐዲሙ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ “ካብ ኣፍ ሕጻናትን ኣፍዝጠቡን ምስጋና ኣዳሎኻ ”(መዝ 8፡2) ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ምዃኑን ንዓኣቶምስቕእንተኣበልዎም‘ውንኣእማንቢታንያከምዘመስግንዎነጊርዎምናብቢታንያደየበኣብኡእውን  ሓደረ(ማቴ21፡16-17, ሉቃ19፣40)ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ናይ ምዃን ቀንዲ ዕላምኡ ንወድ ሰብ ካብ’ቲ ጠፊእሉ (ሸፊትሉ) ዝነበረ ደሊኻ ንምምጻእ ናብ ቀዳማይ ክብሩ ማለት ናይክብሪ በዓል ቤት ንምግባርን ናብ ገነት ንምምላስን እኳእንተኾነ ወዲሰብ ኢዱ ዘርጊሑ ኣይተቐበሎን።ዝደለዮ ዓይነት ምድራዊ ሥልጣን ንጉስስለዘይኮነ ጐይታናይ’ዚ ዓለም ድኹም ነገር ብምምራጽ ናይ’ዚ ዓለም ጥበብን ሓይልን ሥልጣንንኵሉ ከንቱ ምዃኑ እናገለጸ ሰማያውያን ናይ ሰማይ ዘበለ ኩሉ ክደልዩ ከም ዘለዎምመሃረ።ናይ’ዚ ሓደ ምስክር ዝኾነና ኣብ ኣድግን ገልገልን ምውጥሑ እዩ።ኣድጊምርኡይ ሰብ ዘይውጥሓ ብኣና ዝተናዕቀት እንስሳ እያ።እንተኾነ ግና ጐይታናንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት መታን ክፍጽም ኣብ ኣድግን ገልገልን ተወጢሑ እናተመስገነ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣተወ።ኣቕዲሙ ብብዙሓት ዝተፈላለዩሰባት ናይ መፈራርሒ ቃላትእኳ እንተበጽሖ ክስቀልን ንዓለም በጃ ዝኾነሉ  ቦታ ኢየሩሳሌም ጥራሕ  ስለዝኾነ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ።ከምቲዝተገልጸ  እታ ኣድጊምስ ገልገላናይ ኣዳምን ሔዋንን ምስ ደቆም ምሳሌ ክኾና ከለዋ፡ተኣሲረን ምጽነሐን ድማ ደቂ ሰባት ኩሎም ካብ ኣምላኾም ብምኽንያት ርኹሳንመናፍስቲ ርሒቆምን ብናይ ሓጢኣትን ፍርድን ማእሰርቲ ተኣሲሮም ምንባሮም፣ተፈቲሐን ክመጻሉ ስለዝደለየ ድማ ንሓዋርያት ናይ ክህነትሥልጣን ሂቡ ካብ ናይሓጢኣት ማእሰርቲ ፈቲሕኩም ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ሚህርኩም ደቀ መዛሙርተይ 

ግበርዎም ብምባል ዝኣዘዞ ቃልየመልክት (ማቴ16፣19, ማቴ28፣19,ማር 16፡15)

ሰይጣን እንተ  ተኻራኸረኩም “ ንጐይታ የድልይዎ እዮም ” ኢልኩም ብመንገዲ ጽድቂ መሪሕኩም ናባይ ኣምጽእዎም ብምባል ከም ዝለኣኾምከኣ ንርዳእ።

ናብቲ ናይ ደብረ ዘይቲ ቁልቁለት ምስ ቀረቡ ደቀ መዛምርቱ ደስ እናበሎም ብዓቢ ድምጺ “እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉሥ ዝተባረኸ እዩ አብሰማይ ሰላም አብ አርያም’ውን ክብሪ ” እናበሉ የመስግኑ ነይሮም።  አብ ከተማ ኢየሩሳሌም በዓል ፋሲካ ንምኽባር ተአኪቦም ዝነበሩ አይሁድ ዓወት ምጉንጻፍንናይሰላም አምላኽ ምዃኑንንምምስካርን ናይ ስየ ቆጽሊ ሒዞም ክቅበልዎ ወጹ። ስየ ናይ ዓወትን ሰላምን ምልክት እዩ። ረአዩ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ክነግስ ከሎከምቲ ናይ አብርሃምን ይስሃቅን ያዕቆብን ስየ ሒዞም ዘመስገንዎ ንሳቶም’ውን ከምኡ ክዳውንቶም አንጺፎም ስየ ሒዞም ምኽባሮምን ምስዓቦምን ሐደ ዓይነት (ተመሳሳሊ ) እዩ።ብኻልእወገን ድማ አምላኽነቱ ዝተጠራጠሩ ዕሩቅ ብእሲ (ለቱስብሐት) ወዲ ዮሴፍ ዝመሰሎም ፈሪሳውያንን ጸሓፍቲ ሕግን ከመይ ኢሉ ብኸምዚምስጋና ይመስገን ብምባል ተቆጢዖምን ጉህዮምን ነይሮም (የሐ.6፣42, ማቴ.13፣54-56 ሉቃ.3፣23) ንሱ ግን ነቶም ተጠራጠርትን ትዕቢተኛታትን ንኸሕፍር ካብ አፍ ሕጻናት ምስጋና አዳለወ (መዝ. 8፣2፣ ማቴ. 21፣16)። አብቲ ግዜዝነበሩ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ግን ነቲ ጻዊዒት ክሰምዕዎአይደለዩን።ክብሩ ክርእዩ ምስጋንኡ’ውን ክሰምዑ አይተበገሱን ነይሮም። ምድራዊ ዝኾነ ነገር እምበር ሰማያዊ ክብሪ ንርእሶም ዘይደልዩ ስለ ዝኾኑ ጐይታና ብአፍቆልዑ ምምስጋኑ አቆጥዖም ( አጕሃዮም )። ወዲ ሰብ ሎሚ’ውን እንተኾነ ምድራዊ ዝኾነ ክብርን ሥልጣንን ክደሊ ነቲ ሰማያዊ ርስቱ ይስእኖ አሎ።

ናይ ዲያብሎስ አገልጋሊ ብምዃንን ናይ ትምኒት ሥጋኡ ግዙእ ብምዃን አብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ተዓጊቱ አሎ።ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትሕትና ትምህርቲ ዘንጊዑ እምቢ አየስተውዕልን ብምባል ብትዕቢት ሕጂ’ውን ናይ ባዕሉ መንገዲእንዳፈጠረን ናብ ናይ ዲያብሎስ  ( አቦሓሶት ) መገዲ  እንዳ አምረሐ ይርከብ።

እግዚአብሔር ግን ሕዝቡ ክጠፍእ ስለዘይደሊ ካብ ዝኸድዎን ካብ ዝጠፍእሉን ቦታ ኵሉ ተሳሒቦም ክመጹሉ ይደሊ።ሕጂ’ውን ናይ ሐዋርያት ናይምእሳርንናይምፍታሕንናይምእሳርን ምፍታሕን ስልጣንዝተቀበሉን ዝሓዙን ካህናት ብሓጢአት ንዝተአሰረ ኵሉ ፈቲሖም ከምጽእሉ አዚዝዎም

እዩ።ከም’ቲ ናይ ሐዋርያት ትእዛዙ ሓልዩ ብቅንዕና ንቅድሚት ዝጎዪ ሰብይህሉ’ዶ ኸውን፧ ነዚ ዘይምግባር ዘቅጽዕን ዘኽስስን ምዃኑ አቐዲሙ አብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ተገሊጹ አሎ እሞ ነስተውዕለሉ።ፈቲሕኩምአምጽኡለይ ዝበለ ነታ ዓባይ አድጊ (አደ) ጥራይ ዘይኮነስነታገልገል’ውን እዩ።ስለዚ ካህን ንወለዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ደቆም’ውን ምእንቲ ከይጠፍኡ ጸዊዑ ጎቲቱናብ ቤተ ክርስቲያን ከምጽኦም አለዎ።ናይ ሓጢኣት ጾር ምሽካም ከይለመዱ ከለው ናይ ጐይታ መስቀል ምሽካምን ቤተ ክርስቲያን ምግልጋልን ከም ዝለምዱምግባር አገዳሲ ዝኾነ መንፈሳዊ ዕዮ እዩ ምኽንያቱ ጐይታ ስለዝደልዮም። ጐይታ ምእንቲ ክውጥሓ ዘምጽእዋ አድጊ ፋሉል ዝነበረት ዘይኮነትስ አብትሕቲ ጐይቶታብስነሥርዓት ተታሒዛ ዝነበረት እያ።ሎሚ’ውን ወዲ ሰብ ንጐይታ ዘድሊ ኾይኑ ምእንቲ ክርከብ ሥርዓት አልቦ ፋሉል ክኸውን የብሉን።ብእምነት ብሃይማኖትሥርዓት ተሓጺሩክርከብይግብኦ።ከምኡ ኮይንና ምስ እንርከብ ጐይታና አባና ክሓድር ይደልየና እዩ እሞስለዚ ትሑታት ለውሃት ኮይንና ንቕረብ።አብዚ ግዜ ንደቂሰባት ዓቢ ሽግር ኮይንዎም ዘሎ ብለውሃትን ብትሕትናን ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ንምሽካም ተዳልዮምን ተቀሪቦምን ዘይምርካቦም እዩ አምላኽና ግን ድኻምና ፈሊጡ “አቱም ጾር ዝከበደኹም ኩሉኹም ናባይ ንዑ   አነከዕርፈኩም እየ።እናበለ ይጽውዓና” እንድሕር አባና ሓዲሩ ካብቲ ዘሸግርን ዘይጥዕምን ከቢድን ዝኾነ ናይኃጢአት ሸኽሚ (ጾር) ከዕርፈናን አብ ክንዳኡ ናቱ ቀሊልን ፈኩሽን አርዑት ከም እንሽከም ይዕድመና (ማቴ.11፣28-30) ስለዚናብቲሓጢአተኛታትዘይንዕቕ አምላኽኣብቲናቱ  ጻዊዕት (ዕድመ) ክንዕደምይግባአና።

ሆሣዕና ማለት መድኃኒት ስለ ዝኾነ መድሓኒና ነለሊ ( ንድለ )  ንሱ’ውን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ።ደቂ መዛምርቱ ብሓድነት ” ሆሣዕና በአርያም” ኢሎምከም ዝዘመርሉ ንሕና’ውን ክርስቶሳውያን ኢና ሰዓብቲ ጐይታ ኢና እንብል ኵልና ብሓድነት ዓው ብዝበለ ድምጺ መንነቱ ፈሊጥና ነመስግኖ።ካብ ሰማይ ንዘወረደልናመድኃኒት ሆሣዕና ለወልደዳዊት ንበል።አብ ከባቢ መቕደስ ዝነበሩ ናይ ኢየሩሳሌምህጻናት ከም ዘመስገንዎንከም ዝዘመሩሉን ንሕና’ውን ክብሩ ንግለጽ።ንሕናእንተ አመስገንናዮ ንዓና ክብሪ 

ኾነልና እምበር ንዑኡስ ምስጋና ናይ ባህሪኡ እዩ።ንሕና ትም እንተበልና እቶም ኣእማን ከመስግንዎ እዮም። ስለዚ ካብቶም ትንፋስዘይብሎም አእማን ምእንቲ ከይንንእስ አምላኽነቱ ንፍለጥንረዳእንምስጋና’ውን አፍና ይከፈት ድምጽና’ውን ዓውይበል።ሐዋርያት ነታ አድግን ገልገልን ምእንቲክውጥሐን ኢሎም ክዳውንቶም አብ ዝባነን ጎዝጊዞም እዮም።እቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ህዝቢ ክዳውንቶም አብ መሬት አንጺፎም እታ አድጊ ብልዕሊኡ ከምእትኸይድ ጌሮም እዮም።ሕጂ’ውን አብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍና ጐይታና ክሓድር ይደሊ አሎ።አብ አፍ ደገ ደው ኢሉ ማዕጾ ይኩሕኩሕ እዩ ዘሎ(ራእ3፣20)ስለዚ እንታይ አንጺፍና ክንቅበሎ ተዳሊና አሎና።ድምጹ’ኸ ሰሚዕናዮ’ዶ ንኸውን፡ልብናኸ ንሱ ጐይታ አትዩ ክቕመጠሉ ጸርዩ ተነጺፉ ጸቢቑ ይጽበዮ’ዶአሎ፧እግዚአብሔር አምላኽ ልብና ብንስሓ ተሓጺቡ ፍቅርን ጽቡቕ ግብርን ተነጺፉ ጸቢቑ ክጸንሖ ይደሊ አሎ።እዚ ምዃን ተሪፉ ልብና ብናይ ኃጢአት ሥራሕ ፡ብክፉእ፡ትምኒት ብተንኮል ሕማቅ ቅንኢ ብቒምን በቐልን ዝአመሰሉ ተመሊኡ አብ ውሽጥና ንሱ ዘይፈትዎ ሥራሕ እንሸይጥን  እንልውጥን እንተድአ ኮይንና ቤት መቕደስሰብነትና ምጽራይንምንጻሕን ንጀምር። ከምቲ አብዚ ሆሣዕና ጐይታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ቤተመቅደስ አይሁድ ረሲሑ ስለ ዝረኸቦ ካብ ገመድ ጭጉራፍተቲዑ ንኹሎም እናገረፈ ከም ዘውጽኦም ንዓና’ውንካልአይ ግዜ ምስ ኵሎም ቅዱሳኑ አብ ዝመጻሉ እዋን ብናይ መዓት ጭጉራፍ ( ብመቅሰፍተ ጥብጣቤ ) ከይቀጽዓናን ካብ ቤቱ እውን ከየውጻናን እቲ ንነብስና ምጽራይ ሕጂ ንጀምሮ።ቤት እግዚአብሔር ቤት ጸሎት እዩ’ሞ ናይ ክርስቲያን ሰብነት’ውን ናይ እግዚአብሔርመሕደሪ ቤት መቅደስ እዩ (1ቆሮ.3፣16-17 ስለዚ’ውን ንጠንቀቐሉ ብናይ ጽድቂ ሥራሕ ከም ዝጽብቕን ከም ዝምልክዕን ንግበር። መድኃኒት ዝኾነ ናይጐይታና ሥጋንደምን ንምቕባል ሰብነትናብንስሓ ነዳሉ።ምስኡ ንዘልአለም ምእንቲ ክነብር ምስ ቅዱሳኑ አብ ሰማያት ንምስጋና ክንበቕዕ ( ከነመስግን ምእንቲክንክእል ) ሎሚ ነቒሕና ካብ ድቃስና ተበራቢርና ስንቂ ዝኾነና ናይ ክርስቶስ ሥጋን ደምን ንቀበል።ምኽንያቱ አዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ጉዕዞ ይጽበየና ስለዘሎ።ነቢይኤልያስ አብ ናይ እግዚአብሔር እምባ ኮሬብ ክበጽሕ ዘክአሎ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ እንጌራ ስለ ዝበልዐ እዩ (1 ነገ.19፣5-9) ንሕና’ውን ናብ ኢዮሩሳሌምሰማያዊት ንኽንበጽሕ ዘበርትዓናን ዘኽእለናን ካብ ሰማይ ዝወረደልና እንጌራ ንብላዕ (ዮሐ.6፣34-56)።ናብዚ ዓቢ ክብሪ ምእንቲ ከብቕዓና ናይ ልዑልእግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ኵሎም ቅዱሳነ እግዚአብሔር  አማላድነትን ጸሎትን አይፈለየና።ኣሜን!!

 

ኣርእስቲመዝሙር             ንባባት                         ስብከት

ወእንዘሰሙን               እብ9፡11-መፈ                   መዝ 8፡2

1ጴጥ4፡1-12

ግ.ሃዋ 28፡15-መፈ

ዮሃ5፡11-34

 

ወስብሓትለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱድንግል

ወለመስቀሉክቡር። ኣሜን!

 

 

Share this:
TwitterFacebook54

Related
ስርዓት ዑደተ ሆሳዕና
In “ስብከት”
ዜና
ዜና
April 11, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

APRIL 2014
M T W T F S S
« Mar   May »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s