መባእታዊ ትምህርቲ ድሕነት – Website of pfkaklil!Menu
                           መሰረታዊ ትምህርቲ እምነት እርስትና
                                   ቀዳማይ ምዕራፍ
መገዲ ምድሐን
1.አብ ዕለም ክልተ መገዲ ምድሀን አሎዋ
ምቴ 7.13-14 እታ ናብ ጥፋአት እትወስድ ድገ ርሕብቲ መገዳውን ገፋሕ እያ እቶም ብእአ ዝአትዉ ድማ ብዝሐት እታ ናብ ሂወት ትወስድ ደገ ግና ጸባብ መገዳውን ቀጣን እያ ዝረክብዋ ኸአ ሒደት እዮም እሞ ቦታ ጸባብ ደገ እተው ብስ 
ዝኮነ ይኹን ወዲሰብ ካብ ዘንክልተ መገዲታት አብ ሐዲኤ ክህሉ አብ ግዲ እዩ ምክንያቱ አብ ዕለም ሰለስተ መገዲ ስለ ዘየለ 
ዝኮነ ይኹን ወዲሰብ ካብ ዘንክልተ መገዲታት አብ ሐዲኤ ክህሉ አብ ግዲ እዩ ምክንያቱ አብ ዕለም ሰለስተ መገዲ ስለ ዘየለ
ሀ. እታ ንብ ሂወት ትወስድ ሒደት ይረክብዋ እቶም ዝረክብዋ ድማ ከም ፍቃድ አምላክ ድማላለሱ ነቲ ናይ አምላክ ዝመረጹ መወዳእቶኦም ድማ ናይ ዘልአለም ህይወት እዩ
ለ. ናብ ጥፍአት ትወስድ ደገ ቡዙሐት ድመላለሱላ እያ መወዳእታ ድማኒ ናይ ዘልአለም ጥፍአት እያ ናይ ምምራጽ ሐላፍነት ግና አብ ኢድ ደቂ ሰባት እዩ ዘሎ
2.ናብታ መገዲ ህይወት ብኸመይ ትአቲ
ክፍሊ ንባቡ ዩዉ 10.1-9
*ብአፍደገ ዘይአቱ ብካልእ ዝሐኩር ሰራቂን ጊሒላን እዩ
*እቲ አፍ ደገ የሱስ እዩ ብየሱስ አቢሉ ዝአቱ ይድሕን ጉስነት ድማ ይረክብ
*በዘይ የሱስ ካልእ መገዲ የለን ዩው 14.6
ሀ. እግዚአቢሄር ደቂ ሰባት ብየሱስ አሚኖም መታን ክድሕኑ ኒ መስዋእቲ ሐጥአት በጃ ክኸውን ከም ውህበት ጌሩ ናብ ዓለም ሊኢክዎ ዮው 3.16-17
*ነዚ መገዲ ንምድሐን ዝኾነ የሱስ ክትቕበልዎን ከይትቕበልዎ ምርጫ ናይ ሰባት እዩ
ዮው 1.12 ነቶም እተቀበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝአምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ኪኾን መሰል ሀቦም
*እታ ቃል ነቶም ዝተቀበልዎ እያ ትብል ነቶም ዘይተቀበልዎ ውልድ አምላኽ ናይ ሙኻን መሰል የብሎምን
ለ.ንየሱስ ተቀቢላካ ምድሐን በምነት እንበር ብግብሪ አይክነን
ኤፈ2.8-9 ሐደ እኻ ከይምኻሕሲ ብግብሪ አይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሐንኩም እዚ ከአ ውህበት አምላኽ እዩ እንበር ካባኻትኩም አይኮነን
ሮሜ3.24 በቲ ብየሱስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ይጸድቁ
ገላ2.16 ሰብ ብእምነት ብየሱስ ክርስቶስ እምበር ብግብሪ ሕጊ ዘይጸድቅ ክካብ ፈለጥና ግና ኩሉ ስጋ ብግብሪ ሕጊ ዘይጸድቕ ብክርስቶስ የሱስ አመና
*ሕጂውን ብየሱስ እንተአመንካ ከምእትድሕን ቃል አምላኽ ይብል
ሮሜ10.9-10 እቲ ጽሑፍ ብልቡ ዝአምን ዘበለ አይሐፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ ብአፍ ተአሚኑ ይድሕን እዩ ስለዚ ብአፍካ የሱስ ጎይታ ምኻኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ አምላኽ ካብ ሙውታን ከም ዘተንስኦ እንተ አመንካ ክትድሕን ኢኻ ብየሱስ አሚንካ ከምዝደሐንካ ብቃል አምላኽ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ
ዮው 5.24 እቲ ንቃለይ ድሰመዖ በቲ ዝለአኸኒ ዝአምን ናይ ዘላለም ሂወት አላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እንበር ናብ ፍርዲ ከምዘይ በጽሕ ብሐቂ ብሐቂ እብለኩም አሎኩ
ዮው 6.47 እቲ ብአይ ዝአምን ናይ ዘላለም ህይወት ከምዘላቶ ብሐቂ ብሐቂ እብለኩም አሎኹ
1ዮው 5.13 ንዓኻትኩ ብስም ወዲ አምላኽ እታምኑ ዘለኩም ናይ ዘልአለም ህይወት ከምዘላትኩም ምእንቲ ኪትፈልጡ ኢለ እየ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ
ሮሜ 8.16-17 መንፈስ ቁዱስ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይምስክረልና ፡፡
ሕቶታት
አብ ዓለም ክንደይ መገድታት እለዋ
መገዲ ህይወት መንእዩ
3.ሰብ ንኽድሕን እንታይ ክገብር አሎዎ

4.ምድሐን ብግብሪ ድዩ ብምእማን ንየሱስ

5. ሰብ ብየሱስ አሚኑ ከምዝደሐነ ከረጋግጽ ይኽእልዶ ክልተ መረጋገጺ ሀብ

                       ካልአይ ምዕራፍ

አድላይነት ጽኑዕ መሰረት

እምነት ክርስትና አብ መጽሐፍ ቁዱስ ከም ህንጻ ተመሲሉ አሎ ናብነት 1ቆሮ 3.9 ንሕና መዓይይቲ አምላኽ ኢና እሞ ንስካትኩም ግራት አምላክ ህናጻ አምላኽ ኢኺም

ኤፈ 2.22 ናስኻትኩም አቡኡ ማሕደር አምላኽ ብመንፈሱ ክትኮኑ ሐቢርኩም ትህነጹ አሎኹም

ንእምነት ክርስቶስ መጽሐፍ ቁዱስ ከም ህንጻ ካብ መሰሎ ዝኮነ ዓይነት ህንጻ ድማ መሰረት ካብ ሀለዎ ብዛዓባ እቲ ጽኑዓ መሰረት ኪንሪኢ ኢና

እቲ መሰረት (ከውሒ)ክርስቶስ እዩ

1ቆሮ 3:11 ብዘይ እቲ ሱሩት መሰረት ንሱ ከአ የሱስ ክርስቶስ ካለ መሰርት ሐደ እካ ከስርት ዝኪእል የልቦን

1ጴጥ 2.6 ስለዚ ከአ እንሆ አብ ጽዮን ሕሩይ ክብሪን እምኒ መአዝን ኤንብር አሎኩ ቡኡ ዝአምን ክአ አይክሐፍርን እዩ ኢሳ 28.16

መዝ 62.3 ንፍሰይ አብ አምላኽ ጥራይ ሀዲአ ትጽቤ ምድሐነይ ካብኡ ይመጽእ አሎ ከውሔይን ምድሐነይን እንባይን ንሱ ጥራይ እዩ አዝየ አይናወጽን

እዘን ዝሬኤናየን ጥቅስታት መሰረት እቲ ናይ ሐቂ ከውሒ የሱስ ምኻኑን መሰረት ክርስትና ንሱ በይኑ ከም ዝኾነን ካልእ መሰረት ክንስርት ከምዘይካአል

በቲ ከውሒ ከመይ ጌርካ ትምስረት

ማቴ 16.13-18 አብዚ ክፍሊ የሱስ ሰባት መን ይብብሉኒ ሐቲትዎም ቡዙሕ መልሲ ሂበሞ ንስኹምከ መን ትብሉኒ ኢልዎም አብዚ ጊዜ እዮ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ……….. ንስካ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ኢሉ መሊሱሉ የሱስ ውን እዚ ሰመያዊ አቦይ እንበር ስጋን ደምን አይገለጸልካን አብዛ ምግላጽ ክልተ ነጥብታት አሎዋ

*የሱስ ንሱ ክርስቶስ ምኻኑ ማለት ዝትቀብኤ መሲህ ፍጹም ሰብ

* የሱስ ንሱ ወዲ አምላኽ ሙኻኑ ማለት ማዕረ አምላኽ ፍጹም አምላኽ የመልክታ

        
 
Back to top
Standard View
About | Sitemap JimdoYou can do it, too! Like what you see? Go ahead, create your own free website. Just sign up on http://www.jimdo.com and get started!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s